...

قصه‌ی شیر و پلنگ ...

یکی بود یکی نبود ... غیر خدا دو نفر بیشتر نبودند ... ولی ٬ این دو نفر هم دیگه نبودند ... همین !