...


شما جز او دوستی نداريد.
بقره/۱۰۷

+ یاداوری از خلبان کور