...

چشم آدما وقتی حرف میزنه ها ٬ حرف نمیزنه ٬ هوار میزنه !