...

به قولی:

سكس پاداشيست كه زنان بخاطر ازدواج ميدهند.
ازدواج پاداشيست كه مردان بخاطر سكس ميدهند.

به قول شاعر: ایییییینه !!!