...

این‌یکی را بد سنگین آمد :

چه فرقی می‌کند من عاشق تو باشم يا تو عاشق من، چه فرقی می‌کند؟
چه فرقی می‌کند رنگين‌کمان از کدام سمت آسمان آغاز شود،‌ چه فرقی می‌کند؟