...

پیری و هزار درد و مرض ...

حیف که دیگه پیر شدم وگرنه میزدم تو خط عشق و عاشقی و اینا ٬ تیریپ مجنون و اون یکی ٬ حالا هر کی شد .