...

یکی به من بگه بین این همه گوسفندی که من چوپونشونم ٬ این گاوه چی کار می‌کنه ؟!!