...

خداحافظی سخته ٬ خداحافظی سخته ٬ خداحافظی سخته ٬ خداحافظی سخته ٬ خداحافظی سخته ٬ خداحافظی سخته ٬ خداحافظی سخته ٬ خداحافظی سخته ٬ خداحافظی سخته ٬ خداحافظی سخته ٬ خداحافظی سخته ...

ولی این روزا هر کسی رو که می‌بینم دارم بهش میگم ٬ خداحافظ !