...

و مرگ چیزی از جنس فراموشی است ... و آدمی چیزی از گونه‌ی فراموشکاران است ...