...

هی موناهه ٬ بیا بگو ٬ بیا بگو که خوشحالی ٬ بیا بگو که چرا خوشحالی ٬ بیا بگو که چجوری خوشحالی ٬ بیا بگو که چقدر سخت بود تا برسی به اینجا ٬ تا بتونی اینجوری خوشحال باشی ٬ بیا بگو که چقد گریه کردی تا بتونی بخندی ٬ بیا بگو الان آدما چه رنگن ٬ بیا بگو الان همه چی یه جور دیگست ٬ بیا بنویس که اینجا ثبت بشه ٬ که بعداً من ازت مدرک جرم داشته باشم :> بیا بنویس :)