...

به نظرم زندگی کلاً یه طنز تلخه ...

تکمیلی: این یعنی هم طنزه و خنده‌دار ٬ هم تلخه و گریه دار !!