...

آیا کور و نابینا برابرند ؟ آیا اندیشه نمی‌کنید‌ ؟!!