...

استفراغ نیز مانند ریدن ... اگر نمادین نگاه کنیم ٬ بسی دلپذیر است !