...

سرت رو میذاری رو دیوار ٬ گریه می‌کنی ٬ گریه می‌کنی ٬ گریه می‌کنی ٬ گریه می‌کنی ٬ گریه می‌کنی ...