...

بیرحمانه ترین آواز نبودن !!

ساعت اتاق من در نبود من ٬ همچنان آواز می‌خواند ... تیک و تاک ... تیک و تاک ...