...

آدما !!

هيچ دقت کردين آدما همين که عاشق ميشن چه استعداد عجيبي پيدا ميکنن که نفهم بشن ٬ خيلي چيزا رو نفهمن ٬ عصبي بشن ٬ حرص بخورن ٬ خودشون و بقيه رو زجر بدن ٬ آخرش هم همه چيز رو خيلي راحت خراب کنن ؟!! خوب چي‌کار کنن بنده خدا ها ٬ هرچي باشه آدمن ديگه !