...

آره آره ٬ پوست انداختن بسه ٬ باید چند وقتی هم زنجیر پاره کرد !