...

یه سگ لوس

من این همه دمم رو تکون دادم ، یکی بیاد منو ناز کنه دیگه :(