...

+ بايد به قفل ها بسپاريم با بوسه اي گشوده شوند، بي رخصت کليد ...