...

زندگی ٬ رانندگی ٬ و یه جاده‌ی یه طرفه ...

بعضی وقتا هم مثل یه جاده یه طرفه ٬ باید برونی و برونی و برونی ... بعضیا سوار میشن ٬ بعضیا پیاده میشن ٬ بعضیا لایی میکشن ٬ بعضیا چراغ میزنن ٬ بعضیا وقتی سوار شدن میخوای پیادشون کنی ٬ بعضیا وقتی دارن پیاده میشن میخوای التماسشون کنی که یه کم دیگه بمونن ولی اونا رسیدن و باید پیاده شن ٬ بعضیا طول می‌کشه گرم شن و سر صحبت رو وا کنن ٬ بعضیا اونقده تو ماشین نشستن که دیگه یادت رفته اونا هم هستن ٬ بعضیا اونقده تو ماشین نشستن که فرمون رو میدی دستشون و فقط کلاژ و ترمز و گاز رو میگیری دست خودت .

بعضیا خودشون رو میندازن جلو ماشینت ٬ بعضیا کنار خیابون واستادن واست دست تکون میدن ٬ بعضیا داد میزنن : ویلا ٬ ویلا ... بعضیا داد میزنن: در بست ٬ بعضیا داد میزنن : مستقیم ... بعضیا وستادن کنار خیابون تا براشون ترمز کنی ٬ بعضیا سر کارشونن و تو باید بری دنبالشون تا سوار شن . بعضیا میان میمالونن بهت ٬ بعضیا میان میکوبونن بهت ٬ بعضیا وقتی میشنن تو ماشین نوارشون رو با خودشون میارن ٬ بعضیا تو ماشین که میشینن از رانندگی تو میترسن ٬ ولی بعضیا به تو و رانندگیت اعتماد می‌کنن و دیگه هی حرص رانندگی بقیه رو نمی‌خورن ٬ بعضیا هم بیخیااااال ... انگار نه انگار تو ماشینن و تو راننده‌ای .

بعضی وقتا بنزین تموم می‌کنیو کنار جاده وامیستی تا یکی بهت بنزین برسونه ٬ بعضی وقتا قبل از اینکه بنزین تموم کنی میری پمپ بنزین و بنزین میزنی ٬ بعضی وقتا به روغن سوزی میوفتی ٬ بعضی وقتا سرسیلندر میسوزونی ٬ بعضی وقتا آب روغن قاتی میکنی بعضی وقتا هم میزون فرمونت به هم میخوره ماشین به چپ و راست میکشه ٬ بعضی وقتا ممکنه موتور بسوزونی .

بعضی وقتا جاده خیسه ٬ بعضی وقتا هوا مهه ٬ بعضی وقتا هوا آفتابیه ٬ بعضی وقتا باید برف پاک‌کن بزنی ٬ بعضی وقتا باید پنجره رو بکشی پایین ٬ بعضی وقتا باید کولر بزنی ٬ بعضی وقتا باید بخاری رو بزنی ٬ بعضی وقتا باید با بوق زدن راه بگیری ٬ بعضی وقتا با چراغ زدن ٬ بعضی وقتا هم باید بیخیال راه گرفتن بشی ....

ولی هر چی باشه ٬ این جاده یه طرفست ٬ باید بروی ٬ بری ٬ بری ... بری ٬ بری ٬ بری ... و بازم برونی و برونی و برونی ... به جلو ... چون جاده یه طرفست . دلم یه جاده‌ی هیچ‌طرفه میخواد ٬ دلم میخواد دوباره مثل اون شب تو بزرگراه سر ماشین رو کج کنم و برعکس بیام ٬ دلم می‌خواد نرم ٬ نرم ٬ نرم ٬ که از رو اجبار مستقیم نرفته باشم ... ولی ...

آره ٬ زندگی همین روندن این ماشینست ٬ میری ٬ میری ٬ میری ... مستقیم میری ٬ درحالیکه همش داری دنبال یه خروجی میگردی ٬ دنبال یه دور برگردون ٬ دنبال یه جا پارک ٬ این ورا رو بلد نیستی ٬ این جاده یه طرفس در حالیکه تو بلد نیستی و نمیدونی داری کجا میری ولی میری ... میری ... میری ....