...

اوهوی ویزیتور شماره‌ی ۲۰٬۰۰۰ خبرم کن ببینم تو کی هستی که بخت در خونت رو زده .