...

به نظرم مرگبار ترین موسیقی زندگی ما که تو هیچ ژانری هم نمیشه جاش داد ٬ همون تیک و تاک ساعت دیواری اتاق منه ...