...

خوبیه دوست شدن با سگ اینه که هیچ کدوم از بدی‌هایی که آدما دارن رو ندارن ... حیف من که یه توله سگ هم نشدم !!