...

آخرین پست قبل از رفتن

ساحل افتاده گفت:‌ گرچه بسی زیستم ٬
هیچ نه معلوم گشت ٬ آه که من کیستم .

موج زخود رفته ای ٬ تیز خرامید و گفت:
« هستم اگر میروم ... گر نروم نیستم ...‌ »