...

به درونم که مي‌نگرم ...

مشتي سلول ٬ و يا مشتي مولکول ؟! مسأله اينست !