...

do it, do it again ...

دیگر اینرا نیک می‌دانم که لذتی که در گذشتن از همه چیز است در هیچ چیز نیست ...