...

Flight KLM 434, 27 Dec, 02:30

دور خواهم شد از این خاک غریب ...