...

i feel i'm the father ...

بعضیا آدمای باحالن٬ مثل بابای دوست فراز که وقتی بهش زنگ زدن گفتن پسرت خودکشی کرده٬ ماشین رو زد کنار٬ سرش رو گذاشت رو فرمون٬ سکته کرد٬ و مرد. بعضیا هم مثل بابای مونا باحالن ٬ وقتی که تو مهمونی خدافظی دخترش یه گوشه واستاده بود و داشت دخترش رو نیگا می‌کرد و ... البته بعضی مادرا هم باحالن ٬ مثل مامان امیدی که مرد.