...

it's my fault :~

سخته آدم عاشق چیزی باشه که برای رسیدن بهش باید ازش فرار کنه.