...

خب به هر حال اگه بین خوب و خوب‌تر نتونی یکی‌رو انتخاب کنی ٬ یعنی بدترین رو انتخاب کردی !! یعنی یه چی اونورتر از بد و بد تر !!