...

جای پای مرا نیز ٬ برف پوشانده‌ ست ...

قبلا هم گفته بودم ٬ اگه انگشت بذاری دقیق رو مرکز درد دیگه دردی رو حس نمی‌کنی ... ولی فقط تا وقتی که انگشتت رو بر نداشتی ...