...

من و ریرا و چونم ...

دستم رو زدم زير چونم و دارم فکر مي‌کنم ... حالا ريرا خودمونيم جداً گفتگوی میان راه بهتر از تماشای باران است ؟!