...

۱/۱/۲۰۰۴

ديروز دخترم به دنيا اومد . صفر سالگيش مبارک.