...

و خود در انتظار سروده شدن و خوانده شدن و فراموش شدن خواهم ماند ...

و خواهد پوسید ...