...

از تهی سرشار جویبار لحظه‌ها جاریست ...

زندگی را دوست می‌دارم ،
مرگ را دشمن .
وای ، اما - با که باید گفت این ؟ - من دوستی دارم
که به دشمن خواهم از او التجا بردن !

جویبار لحظه‌ها جاری ...