...

والعسر

خیلی دوست دارم بدونم حالا جداً انَ مع العسر یسراً ؟!!