...

فاصله‌ی ایمنی !!

بدم میاد از خدایی که یا اونقده دوره که نمیشه دیدش ، یا یه هو میاد همچین میچسبه به چشات که بازم نمشه دیدش !! نمیشه یه بار مثل بچه‌ی آدم بیای واستی جلوم که هم تو رو ببینم هم بقیه رو ؟