...

« ... به چشمان خيس از خطور خاطره ها نيز،
اعتمادی نيست
فاصله ٬ تقدير مقدری ست
که با آن زاده شديم

...يا به دست نمی آييم
يا از دست می رويم. »


-- [+]