...

از آرشیو زمانی که آلمان بودم.

و من همچنان سقوط می‌کنم ....[+]