...

مناجات

های ! با تو ام . الهام منو چی‌کار کردی ؟ چند وقتی میشه که اومده پیش تو واسه من وحی بیاره ولی هیچ خبری ازش نیست ... بگو بینم چه خبره اون بالا ؟ باز تو زدی تو خط فرشته بازی ؟!! مثلاً من پیغمبرما ، الهام منو پس بفرست . هوی خدا ! با توام‌ها ... داری منو ؟!!! الو ؟!

- نو رسپانز تو پیجینگ :-s

فک کنم ایگنور شدم رفت :(