...

انسان عبارت است از موجودی که به همه چیز عادت می‌کند.