...

خب راستیتش اینه که ما معمولاً زندگی نمی‌کنیم ٬ بلکه فقط امیدواریم که زندگی کنیم .