...

بدترین لحظه‌ی محکومیت زمانیست که دوران محکومیت بسر رسیده و انسان در آزادی محض با تعجب از خود می‌پرسد چطور توانسته چنین جهنمی را تحمل کند .