...

اون کدوم احمقی بود که می‌گفت زندگی ارزش تولد یافتن رو داره حتی به قیمت درد کشیدن و مردن ؟!!