...

و لعنت به آنها که به خود تحمیل می‌کنند می‌خواهم تا آنجا برسم ... چرا که رسیدن یعنی مردن .