...

و درد و رنج و مبارزه را از اول شروع می‌کنی و وقتی به آرزویت می‌رسی حس می‌کنی گم شده‌ای !!