...

لعنت خدا به هرچی دختره که بی‌موقع پریود میشه !