...

سلامت ؛ همان جنونی‌ست که درست به کار گرفته شده باشد .