...

منو ميگه ها :

آدمی که اهل سعی و خطا کردنه، وقتی رو یه شاخه ی درخت نشسته، یه اره دستشه و به بریدن شاخه فکر میکنه باید خیلی احتیاط کنه.

شايدم تو رو ميگه ... آخه گفت آدم !!