...

گفته بودم دارم حامله ميشم ٬ يادم نبود ديروز رفتم راديولوژي فکر کنم بچه يه کم شبيه مار بشه وقتي به دنيا مياد. راستي روشهاي سقط کردن رو دارم از روي سعي و خطا ميرم . کسي اگه تجربه داره کمک پليز. (ترجيحا دردش زياد باشه)